โปรเจคเตอร์และจอพร้อมติดตั้ง

    โปรเจคเตอร์  พร้อมจอ  มือดึง

    พร้อมติดตั้ง turn key สำหรับห้องเรียน ห้องประชุม ราชการ/เอกชน
    สาย สัญญาณ เสียง L R ภาพ HDMI (option) Video และ VGA